ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬೆಳ್ಳಿಹಬ್ಬದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾ‍ರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭುವನವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದವು. 13.9.2017ರಂದು ಕಲಾಗಂಗೋತ್ರಿ ತಂಡವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾಟಕದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು